Categorieën
Financiën

Bijstandsverhaal: hoe zit het echt?

Over bijstandsverhaal door de gemeente op ex-partners van bijstandsgerechtigden met en zonder kinderen doen wilde verhalen de ronde. Het lijkt soms wel of de gemeente de voormalige partner van iemand die bijstand geniet het vel van de oren haalt.

Maar is dat ook zo? Begaat de gemeente die bijstand verhaalt meestal een groot onrecht? Of is er vaak iets anders aan de hand? Hoe zit het in werkelijkheid met deze financiële kwestie?

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende kwesties.

Je ex-partner geniet een bijstandsuitkering

foto van aantal goudstaven ter illustratie van de categorie financiën.
Je financiën goed regelen: daarbij komt vaak meer kijken dan op het eerste gezicht lijkt.

In een aantal gevallen kun je te maken krijgen met bijstandsverhaal door de afdeling sociale zaken van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de man of vrouw met wie je vroeger getrouwd was, nu een bijstandsuitkering geniet.

Vaak stapt een ex-partner liever naar de bijstand dan dat hij of zij haar hand ophoudt bij zijn of haar voormalige huwelijkspartner. In die gevallen kan de gemeente bij de alimentatieplichtige ex-partner aankloppen met bijstandsverhaal.

Er zijn nog veel meer situaties waarin je als gescheiden persoon met een betalingsverzoek van de gemeente te maken kan krijgen.

Ook als je niet alimentatieplichtig bent voor je ex-partner, maar wel voor jouw kind of kinderen, kun je met bijstandsverhaal te maken krijgen.

Globaal gesproken kun je dan als ex-partner worden aangesproken als je voor het recht alimentatieplichtig bent. Meer informatie hierover vind je hier als het gaat om de partner van wie je bent gescheiden en hier als het gaat om kinderalimentatie.

Als je na echtscheiding geen of weinig partneralimentatie hoeft te betalen

Stel dat je met je ex hebt afgesproken dat je geen of maar heel weinig alimentatie hoeft te betalen, dan kan de gemeente bij jou aankloppen voor bijstandsverhaal. De gemeente heeft namelijk niets te maken met wat je onderling afspreekt!  Ook niet als je die onderlinge afspraak voor de rechtbank of voor de notaris hebt laten vastleggen.

Alleen als je volgens het recht (dus los van onderlinge afspraken) niet alimentatieplichtig bent, dan heeft de gemeente dus geen grond om de bijstand op jou te verhalen.

Kinderalimentatie en bijstandsverhaal

Als je een kind hebt dat staande je eerdere huwelijk is geboren of dat je hebt erkend, houd je in beginsel (er zijn enkele uitzonderingen) de plicht tot het verstrekken van kinderalimentatie totdat het kind 21 jaar wordt.

Die wettelijke betalingsplicht houd je ook als je met de andere partner iets anders hebt afgesproken, bijvoorbeeld dat jij geen of slechts heel weinig alimentatie voor je kind of kinderen hoeft te betalen.

Maar let op: de gemeente kan jou nooit voor een hoger bedrag aan bijstandsverhaal aanslaan dan je maximaal zou moeten betalen aan alimentatie voor je ex en/of voor je kind.

Verdiencapaciteit van een bijstandsgerechtigde

Als de ex-partner in staat wordt geacht zich in het eigen levensonderhoud te voorzien, mag de gemeente niet tot bijstandsverhaal overgaan.

Voor een recht op bijstand moet iemand namelijk ‘behoeftig zijn’. Van behoeftigheid is sprake als iemand zich niet in redelijkheid in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Hierbij is de verdiencapaciteit van de bijstandsgerechtigde van groot belang. Het gaat niet om hoeveel iemand daadwerkelijk verdient, maar wat deze theoretisch maximaal in de naaste toekomst zou kunnen verdienen. Om recht te houden op bijstand moet iemand zijn verdiencapaciteit namelijk volledig benutten. Dat betekent in de praktijk vaak dat iemand op zoek moet gaan naar een baan, of meer uren moet gaan werken.

Plichten van een bijstandsgerechtigde

Een bijstandsgerechtigde heeft meestal een aantal plichten. Denk bijvoorbeeld aan een verplichting om aantoonbaar te solliciteren of aan het volgen van een re-integratietraject.

Wanneer de betrokkene zich niet of niet geheel aan deze verplichting houdt, vervalt het recht op bijstand en daarmee ook het recht van de gemeente om bijstandsverhaal te zoeken.

Plichten van de gemeente rond een eventuele verhaalsbijdrage

Alvorens om een verhaalsbijdrage te verzoeken, dient de gemeente eerst na te gaan of de bijstandstrekker (nog) wel behoeftig is. Immers, als de bijstandstrekker niet meer ‘behoeftig’ blijkt of feitelijk om andere redenen geen recht meer op bijstand heeft, mag de gemeente de ex van de betrokkene niet meer voor verhaal aanslaan.

In dit verband heeft de gemeente ook een zogenaamde stelplicht. De voor een verhaalsbijdrage aangeslagen ex-partner kan voor de rechtbank de hoogte van de bijdrage of het feit dat een gemeente verhaal zoekt, aanvechten. De stelplicht van de gemeente bestaat er dan uit dat deze concreet aangeeft waaruit de behoeftigheid van degene aan wie zij een bijstandsuitkering verstrekt, bestaat.

Hoeveel mag de gemeente rekenen voor bijstandsverhaal?

Een gemeente kan slechts verhaal zoeken tot aan de grens van de onderhoudsplicht van de ex-partner van de bijstandsgerechtigde. De hoogte van de onderhoudsplicht is gebaseerd op de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Het kan zijn dat de gemeente de ex van een bijstandsgerechtigde voor een veel hoger bedrag aanslaat dan het bedrag dat de bijstandsgerechtigde van de gemeente aan uitkering krijgt. Dit is het geval als het bedrag van de onderhoudsplicht van de ex-partner hoger is dan het normbedrag van de bijstand.

Wat kun je doen tegen bijstandsverhaal?

In sommige gevallen slaat de gemeenten iemand aan voor bijstandsverhaal, ondanks dat de betrokkene niet meer alimentatieplichtig is. De alimentatieplicht voor een ex-partner kan bijvoorbeeld zijn vervallen omdat de bijstandsgerechtigde met iemand anders een huishouden is gaan vormen (door samen te wonen), met iemand anders is gehuwd of een samenlevingscontract heeft afgesloten.

Een eenmaal vervallen alimentatieplicht blijft vervallen en herleeft dus niet na verandering van de situatie.

Als je het gevoel hebt dat je ten onrechte een verhaalsbijdrage moet betalen of als je het niet eens bent met de hoogte ervan, is het verstandig om je eerst te oriënteren bij Het Juridisch Loket. In elke gemeente zit er een. De adviezen ervan zijn gratis.

Bijstandsverhaal kan flink in de papieren lopen. Daarom is het van belang zo snel mogelijk contact op te nemen met de belastingdienst om te regelen dat je deze kosten als aftrekpost voor de belasting kan opvoeren. Dat bespaart je veel geld.

Lees verder: Tremarapport; https://www.tremarapport.nl/download-tremarapport/

Boeken over echtscheiding

Bij bol.com vind je een ruime sortering boeken over uiteenlopende aspecten van echtscheiding.